Zaznacz stronę
PACJENCI CM FORUS

Udostępnianie dokumentacji medycznej

22 815 68 00
22 812 03 99

Poniedziałek - Czwartek:  8:00 - 19:00
Piątek:  8:00 - 18:00
Sobota:  8:00 - 13:00
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentów
KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k.

(procedura dotyczy również od dnia 2 stycznia 2023 r. Pacjentów CM FORUS)

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad udostępniania dokumentacji medycznej na żądanie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta oraz uprawnionych organów i podmiotów, o których stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wytworzonej przez podmiot leczniczy KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k. (zwany dalej: Podmiot leczniczy).

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2c, (04-749) Warszawa, chyba że uprawniony organ czy podmiot, żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji medycznej.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na żądanie:
  • pacjenta;
  • przedstawiciela ustawowego pacjenta;
  • osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej;
  • organów i podmiotów, o których stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej Pacjenta (bez względu na to czy Pacjent za życia upoważnił osobę bliską czy te nie), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 1. Podstawą udostępniania dokumentacji medycznej, jest:
  • zakładom ubezpieczeniowym – złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji medycznej,
  • innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – pisemne żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej żądania,
  • pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjentów lub osobom upoważnionym do dostępu do dokumentacji medycznej – pisemne, bądź w uzasadnionych przypadkach ustne złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lit. c), należy złożyć w KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2c, (04-749) Warszawa, w godzinach pracy Podmiotu leczniczego. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wysyłając skan wniosku na adres email: kontakt@kolmed.pl.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji również następuje w KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2c, (04-749) Warszawa, w godzinach pracy Podmiotu leczniczego. Dopuszcza się możliwość przesłania wnioskowanej dokumentacji na zweryfikowany adres email wnioskodawcy, czy też zweryfikowany adres zamieszkania.

 1. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną uprawnionym, o których mowa w pkt. 2), w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.
 3. Wydanie dokumentacji medycznej następuje za pokwitowaniem odbioru.
 4. Opłaty:
  • Podmiot leczniczy, nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia – po raz pierwszy – kopii, wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (w żądanym zakresie):
   • pacjentowi;
   • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
   • osobie upoważnionej do odbioru wnioskowanej przez pacjenta dokumentacji medycznej;
  • Podmiot leczniczy, nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia – po raz pierwszy i kolejny – kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, bez względu na zakres udostępnianej dokumentacji medycznej, w formie kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej:
   • w związku z prowadzonym postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
   • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
   • Agencji Badań Medycznych;
  • Podmiot leczniczy, nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej – po raz pierwszy i kolejny, bez względu na zakres udostępnianej dokumentacji medycznej, w formie wglądu do dokumentacji medycznej w KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2c, (04-749) Warszawa w godzinach pracy Podmiotu leczniczego:
   • pacjentowi;
   • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
   • osobie upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej;
  • Podmiot leczniczy, pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
   • pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, czy też osobie upoważnionej do odbioru wnioskowanej dokumentacji medycznej – po raz drugi i kolejny, tożsamej co do zakresu, udostępnianej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągu lub odpisu;
   • osobie upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej – po raz pierwszy i kolejny, bez względu na zakres, udostępnianej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągu, odpisu;
   • innym, uprawnionym organom lub podmiotom, o których stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – po raz pierwszy i kolejny – bez względu na zakres, udostępnianej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągu lub odpisu.

W odniesieniu do pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest odnotowywana, w szczególności na „Wniosku o wydanie kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej” w części: „Potwierdzenie udostępnienia”.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Załącznik nr 2 – Upoważnienie do wydania kserokopii dokumentacji medycznej

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu usług dla naszych pacjentów współpracujemy z innymi podmiotami

Placówka

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Kolmed -
Warszawa, Międzylesie, Wawer

ul. Bursztynowa 2c
04-749 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00 - 19:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8:00 - 19:00
Czwartek 8:00 - 19:00
Piątek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00
umów wizytę już teraz

Wybierz odpowiednią formę kontaktu z nami

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skip to content