Zaznacz stronę
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bursztynowej 2c (04-749) Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834939, NIP: 952-100-96-23, REGON: 010182571

Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Klienta uprawnień do korzystania z TELEPORAD.
Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z TELEPORAD, w tym w szczególności dokonująca zamówienia usług medycznych na swój lub cudzy rachunek.
TELEPORADA – usługa medyczna – konsultacja specjalisty medycznego – lekarza, dotycząca stanu zdrowia Pacjenta, realizowana w formie porady telefonicznej.
USŁUGA MEDYCZNA – TELEPORADA lub PROCEDURA MEDYCZNA.
PROCEDURA MEDYCZNA – inna niż TELEPORADA usługa medyczna realizowana stacjonarnie w KOLMED wymagająca opłacenia zadatku na 48 godzin przed zaplanowanym terminem realizacji PROCEDURY MEDYCZNEJ.
Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, gdzie Pacjent może uzyskać Usługę medyczną, w ramach działalności KOLMED.
Przelewy 24 – system płatności elektronicznych akceptowanych przez KOLMED, dostępny dla Pacjentów, pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w KOLMED.
Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do KOLMED pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta o woli skorzystania z TELEPORADY lub PROCEDURY MEDYCZNEJ, poprzez wybór świadczenia w tej formie na stronie internetowej www.kolmed.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa: – zasady korzystania z USŁUG MEDYCZNYCH w KOLMED – uiszczania przez Pacjenta kosztu nabycia USŁUGI MEDYCZNEJ – uprawnienia Pacjenta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia usług, – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. TELEPORADY realizowane są w systemie telefonicznej obsługi nagrywania rozmów, o czym Pacjent jest informowany przed procesem identyfikacji pacjenta.

3. Personel KOLMED realizujący usługę w formie TELEPORADY ma prawo w każdej chwili przerwać rozmowę, a tym samym połączenie, jeśli Pacjent używa zwrotów obraźliwych lub wyraża treści, które nie mają związku z potrzebą udzielenia porady lub konsultacji, a dodatkowo godzą w dobra osobiste udzielającego porady lub konsultacji, i jako takie mają charakter bezprawny.

4. Aby złożyć zamówienie na USŁUGĘ MEDYCZNĄ, zgodnie z zakresem świadczenia usług przez KOLMED w tej formie, konieczne jest złożenie zamówienia znajdującego się na stronie internetowej KOLMED oraz opłacenie USŁUGI MEDYCZNEJ.

5. Rozliczenia transakcji nabycia USŁUG MEDYCZNYCH przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin, przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Regulaminie.

INFORMACJE O USŁUGACH
1. Informacje o USŁUGACH MEDYCZNYCH dostępnych w katalogu KOLMED, na stronie www.kolmed.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny USŁUG MEDYCZNYCH wskazanych na stronach internetowych podawane są w złotych, a całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich USŁUG MEDYCZNYCH objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Pacjenta.

3. KOLMED zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług medycznych, rodzaju usług, zakresu udzielanych świadczeń.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Pacjent może składać zapotrzebowanie na USŁUGĘ MEDYCZNĄ w każdym czasie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że wykonanie usługi w formie będzie odbywało się w godzinach pracy KOLMED.

2. KOLMED nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji przez stronę internetową oraz ewentualnych błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Pacjenta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:
– wybrać USŁUGĘ MEDYCZNĄ będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
– wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, mail, numer telefonu.
– zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia USŁUGI MEDYCZNEJ oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola
– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru USŁUGI MEDYCZNEJ przez Pacjenta (jeżeli Pacjent wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
– wybrać formę płatności i zapłacić

4. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Pacjent prawidło wybrał USŁUGĘ MEDYCZNĄ według danych na stronie internetowej oraz dokonał pełnej wpłaty.

5. Pacjent zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, niezbędnych do stworzenia zamówienia oraz przygotowania do założenia dokumentacji medycznej Pacjenta.

6. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez pracowników rejestracji KOLMED.

7. KOLMED za pomocą platformy płatniczej rejestruje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty, fakt poprawnego złożenia i opłacenia Zamówienia.

8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie niezostanie zrealizowane w przypadku:
– podania przez Pacjenta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
– braku możliwości kontaktu z Pacjentem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail, pomimo podjęcia co najmniej 2 prób połączenia z Pacjentem,
– kiedy opis stanu Pacjenta przedstawiany przez niego nie pozwala na udzielenie USŁIGI MEDYCZNEJ,
– uznania przez KOLMED, że w przypadku zamówienia złożonego przez Pacjenta występuje uzasadnione podejrzenie działania Pacjenta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity (w przypadku TELEPORAD) lub częściowy (w przypadku PROCEDUR MEDYCZNYCH) koszt nabytych przez Pacjenta USŁUG MEDYCZNYCH.

2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, przelewem bankowym lub kartą płatniczą, zgodnie z wybraną formą płatności wskazaną na stronie internetowej.

3. Aktywacja uprawnień do skorzystania z USŁUGI MEDYCZNEJ, zgodnej z zamówieniem rozpoczyna się niezwłocznie po odnotowaniu opłaconego Zamówienia przez wyznaczony personel KOLMED.

4. Aktywacja uprawnień powoduje powstanie obowiązku po stronie KOLMED do skontaktowania się z Pacjentem, pod wskazany przez niego numer telefonu i zaproponowania terminu i godziny USŁUGI MEDYCZNEJ, co Pacjent w rozmowie z wyznaczonym pracownikiem potwierdzi.

5. Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Jednak nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem Teleporady. Wniosek o odstąpienie od umowy należy złożyć telefonicznie lub wysłać na adres email KOLMED.

6. KOLMED gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.

7. W przypadku rozpoczęcia korzystania z USŁUGI MEDYCZNEJ, nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe podawane przez Klientów w procesie rejestracji Zamówienia, przetwarzane są przez KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k., jako administratora danych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z USŁUG MEDYCZNYCH w formie TELEPORADY lub PROCEDURY MEDYCZNEJ.

4. KOLMED przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania komercyjnych umów świadczenia USŁUG MEDYCZNYCH. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora lub poprzez zgłoszenie w rejestracji KOLMED.

5. Szczegółowe postanowienia, dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej KOLMED w zakładce Polityka.

REKLAMACJE
1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych ewentualnych nieprawidłowościach, dotyczących USŁUG MEDYCZNYCH można przekazać na adres mailowy kontakt@kolmed.pl.

2. Reklamacje, dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: kontakt@kolmed.pl.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy świadczenia usług medycznych jest sąd według właściwości ogólnej.

4. Opłata za połączenia telefoniczne z KOLMED jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. USŁUGI MEDYCZNE nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane. W szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują USŁUG MEDYCZNYCH świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem zamówienia USŁUGI MEDYCZNEJ przez stronę www.kolmed.pl

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.kolmed.pl. O zmianie regulaminu, KOLMED informuje poprzez komunikat na stronie internetowej.

Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Regulamin wchodzi w życie 14 czerwca 2021 r.

Skip to content